Sterilizacija u stomatologiji i zašto je važna?

Sterilizacija i dezinfekcija sa jos nekim bitnim stavkama čine temeljne stubove rada ordinacije. S obzirom na činjenicu da stomatolozi mogu biti učesnici u prenošenju infekcija i bolesti kao što su: HIV, Hepatitis, Covid..posebna pažnja i trud se polažu u sprovođenje najviših mjera kad su u pitanju dezinfekcija i sterilizacija.

Sterilizacija = Sigurnost, zdravlje i zadovoljstvo

U hirurškoj sali su uvijek dvije dentalne asistentice, sterilna i nesterilna, čime pružamo potpunu sigurnost i bezbrižan hirurški zahvat svakom našem pacijentu. Svi instrumenti su sterilni i otvaramo ih tek kad pacijent sjedne na dentalnu stolicu. Nakon zahvata svi instrumenti se dezinficiraju i steriliziraju. Provodi se detaljna dezinfekcija svih površina i dentalnih stolica.

U tu svrhu smo nabavili Melag „B plus autoclave“ koji predstavlja sam vrh ponude današnje sterilizacije, perilicu za automatsku dezinfekciju svih vrsta instrumenata kao i DAC autoclave za sterilizaciju nasadnih instrumenata čime je zatvoren kompletan krug sterilizacije. U nastavku možete pogledati par sekvenci procesa sterilizacije i dezinfekcije stomatološkog pribora.

Šta je autoklav (eng. autoclave)?

Sterilizaciju u autoklavu moramo smatrati odabranim postupkom za sve instrumente koji nisu termo osjetljivi. Autoklav je mašina odgovorna za sterilizaciju dentalnih instrumenata. 

 

Kako radi autoklav?

 Na početku sterilizacije pumpa usisava zrak prisutan u komori. Ovo smatramo ključnom fazom jer zrak u komori djeluje kao izolacijska barijera koja sprječava prodiranje i difuziju pare homogeno unutar instrumenata. 

Nakon što završimo izbacivanje zraka uvodi se para: zamjena zraka i pare odvija se u nekoliko faza. Na kraju ona uključuje evakuaciju i supstituciju parom, pritisak u komori je veći od atmosferskog, što dovodi do povećanja tačke vremenja vode. 

Kada autoklav dostigne temperaturu ključanja, materijali ostaju u dodiru s parom za vrijeme koliko je potrebno za uništavanje svih živih spora i vegetativnih oblika. Nakon ovog procesa para se izbacuje a materijal siši vakumom. 

U posljednjoj fazi sterilizacije vraćamo pritisak u sterilizacijskoj komori na razinu pritiska atmosfere.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja javite nam se!