Implantati

u5

Implantati su najbolje rješenje koje si pacijent može priuštiti u procesu protetske nadoknade zuba bilo da se radi o pojedinačnim zubima ili grupi zuba.Prednosti u korištenju implantata se ogledaju u slijedećem:

  • - ukoliko se radi o nadoknadi pojedinačnih zuba u tom slučaju štedite susjedne zube od brušenja a i sam proces čišćenja i održavanja je lakši ne nego što je to slučaj kod mostova
  • - ukoliko se radi o više nedostajućih zuba serijski u vilici tada se tokom ugradnje može planirati adekvatan raspored raspona između implantata što će za rezultat imati adekvatnu opterećenost implantata i time produžiti vijek trajanja protetskog rada
  • - ukoliko imate bezubu vilicu koja je uz to anatomski nepovoljna za izradu proteze, ugradnjom 2 - 4 implantata izvršit će se stabilizacija proteze koja donosi sasvim novi kvalitet života za pacjenta
  • - ukoliko vam nedostaju terminalni (krajnji) zubi jedne strane u vilici, tada su jedina mogućnost za fiksni protetski rad implantati sa krunicama, alternativa tome je proteza koja u startu ima jako lošu stabilizaciju i zauzima jako puno mjesta u ustima s obzirom na broj zuba koji se s njom nadoknađuju.Osim toga implantat svojim prisustvom u kosti daje dodatnu stimulaciju kosti prenoseći impulse pritiska što dalje za rezultat ima očuvanje volumena kosti

 

Pojedinačni implantati: Situacija prije i poslije tretmana

implantati sl 1 1implantati sl 1 2

Naravno da bi se implantati ugradili potrebno je da pacjent ispuni određene preduslove.

Neki od njih su:

  • - da pacjent na mjestu ugradnje posjeduje dovoljno kosti (misli se na širinu i visinu) kako bi do ugradnje implantata uopšte moglo da dođe. U protivnom se pristupa augmentaciji (nadogradnji) kosti bilo vještačkom košću bilo transplantacijom blokova sa brade, ramusa mandibule ili kriste iliacae.
  • - da pacjent nije bolesnik neke od navedenih bolesti ( hemofilija, trombocitopenije, sklonost ka različitim vidovima alergija, izrazita osteoporoza)
  • - da pacjent nije pušač ili da spada u grupu lakših pušača 3-5 cigara dnevno
  • - da je spreman da pruži dodatni napor pri čišćenju i održavanju protetskog nadomjestka na implantatima
  • - da pacjent po dogovoru dolazi na povremene kontrole implantata

Terminalna bezubost: Situacija kad nam nedostaje 2 ili više zuba jednostrano u jednoj vilici

slrtgdhgdf4sljhgfsd5

Terminalna bezubost riješena sa implantatima Stanje nakon ugradnje krunice na implantatima terminalno

Kroz praksu i rad sa implantatima nam se je pokazalo da je možda najbolja indikacija za ugradnju implantata bezuba donja vilica gdje smo ugrađivali implantate radi stabilizacije totalne proteze. Nerijetko nam se jave pacjenti koji su prije mnogo godina izvadili zube gdje je došlo do resorpcije viličnog grebena i gdje više ne postoje anatomski elementi za postizanje stabilnosti proteze. Ovi pacjenti se žale da sa svojim protezama ne mogu adekvatno niti da jedu niti da pričaju i da im jezik i pri najmanjem pokretu destabilizira protezu iz ležišta. U takvoj situaciji mi pristupamo ugradnji 2-4 implantata radi stabilizacije proteze.

Totalna bezubost: Primjer totalne proteze stabilizirane implantatima

slkjdsfhksjdhalkjd6slbezubost2slbezubost3

Implantati kao podrška donjoj totalnoj protezi Proteza sa ležištem za lokatore Prikay proteze podržane implnatatima u ustima

Pacjenti koji su prije imali standardnu totalnu protezu i koji su se odlučili kasnije za rješenje "proteza stabilizirana implantatima" tvrde da se situacija maximalno promijenila u njihovu korist jer sad konačno mogu da jedu i pričaju bez ograničenja i straha od micanja proteze.

Ukoliko ste zainteresovani za naš tretman izrade totalne proteze podržane sa 2 do 4 implantata, molimo vas da putem telefona ili emaila stupite u kontakt sa nama kako bi vam zakazali inicijalni termin. Na tom terminu ćemo pregledati i ocijeniti stanje vaših vilica, uraditi potrebne snimke, saslušati vaše želje i očekivanja vezano za izgled konačnog rješenje i na kraju predložiti vam rješenje koje je izvodivo u vašoj situaciji.

 

 

Slučaj 1

01020304

Pacijentica se javlja sa željom da uradi rekonstrukciju zagriza i estetike. U gornjoj vilici smo zatekli situaciju sa 12 parodontopatičnih zuba koji su se klatili. U takvoj situaciji postojala su 2 vida rješenja: ili klasična mobilna proteza ili neka vrsta rada u kombinaciji sa implantatima. Pacjentica se je odlučila za fiksni rad na 8 implantata. Na slikama se vidi situacija kroz cjelokupan proces od ugradnje 8 implantata preko postavljanja abutmenata, izgleda fiksnog rada, do finalnog postavljanja rada u ustima.

 

Slučaj 2

osman_dole.jpgosman_osmijeh1.jpgosman_osmijeh2.jpg

Pacjent se javlja zbog neadekvatnih mobilnih proteza koje su mu rađene prije 3 godine u njemačkoj i koje on nosi samo kako kaže "kad ide vani" jer s njima nemože da jede. Pregledom se uoči deficitan greben za stabilizaciju proteza te nizak pripoj gingive koji proteze dodatno destabilizira. Pacjentu se predlaže izrada 2 mobilne proteze na implantatima sa dodatnim fiksacijama što on kao adekvatno riješenje prihvaća.

 

Slučaj 3

implantati_sl_1_1_1.jpgimplantati_sl_1_2_1.jpg

Pacijent se javlja zbog gubitka lijevog lateralnog sjekutića koji je nekad prije bio liječen. Navodi da je došlo do njegovog loma u toku doručka. Pregledom se ustanovi dvostruka uzdužna frakturna linija te se predloži atraumatsko vađenje korjena zuba i prezervacija alveole uz imedijatnu ugradnju implantata. Opterećenje implantata je uslijedilo nakon 6 mjeseci.

 

Slučaj 4

implantati_sl_2_1.jpgimplantati_sl_2_2.jpg

Pacijent se javlja sa željom da uz pomoć implantata riješi svoj trenutni nedostatak zuba u bočnoj terminalnoj regiji. Kao razlog navodi otežano žvakanje u donjoj lijevoj bočnoj regiji zbog gubitka 2 molara. Ugrađuju mu se 2 implantata na mjesto zuba 36 i 37.

 

Slučaj 5

fadil1.jpgfadil2.jpgfadil4.jpg

Kao kod slučaja broj 2, pacjent se javlja zbog neadekvatne proteze u donjoj vilici koja mu ne koristi tokom jela. Pregledom se uoči oslabljen greben sa pomičnom sluznicom koja dodatno destabilizira protezu. Prijedlog, proteza na 2 lokatora, što on kao rješenje i prihvata. Konačni rezultat se vidi.

 

Slučaj 6

implantati_sl_6_1.jpgimplantati_sl_6_2.jpgimplantati_sl_6_3.jpg

Pacjentica se javlja nezadovoljna prijašnjom protezom kojom je riješena jednostrana bezubost u donjoj vilici. Po njenoj izjavi, proteza nije nikada bila stabilna niti je estetski zadovoljavala. Na slici se vide 2 implantata postavljeni na poziciji zuba 5 i 6. Napravljen je fiksni protetski rad (most sa 3 člana) kao definitivno riješenje.

 

 

 

kontakt footer

designer17