Liječenje zuba i obrada kanala efektivno i precizno
Endodoncija je veoma bitna oblast u svakodnevnom radu stomatologa s pacjentima. Ponekad zavisno od situacije i niza radnji koje se moraju preduzeti tokom liječenja, endodotski tretman može da bude podjednako frustrirajući kako za pacijenta tako i za stomatologa. Strojna obrada kanala je danas standard na zapadu. Mi u našoj ordinaciji koristimo najmoderniji aparat za obradu korijenskih kanala sa ugradenim apexlokatorom što nam ubrzava rad, smanjuje broj posijeta i povećava preciznost u radu. Osim toga aparat je tako podešen sa aspekta rada u kanalu da je mogućnost loma igle u kanalu smanjena na minimum.